Sälj och Köpvillkor

ACREB ALLMÄNNA VILLKOR

Marktavlan i Sverige AB 559068-1531, (”Marktavlan”) tillhandahåller en tjänst för
förmedling av schaktmassor, anläggningstjänster ochmaskiner och där tillhörande varor inom
området mark och schakt. (”Tjänsten”). Fysiska ellerjuridiska personer som registrerar sig hos
Marktavlan (”Medlem”) kan genom Tjänsten göra betalningar till annan Medlem.
Medlemmar kan både agera köpare och säljare i Tjänsten. Dessa allmänna villkor
(”Villkoren”) skall tillämpas vid Medlemmens nyttjande av Tjänsten.

1§ Allmänt om anslutning till Tjänsten

Medlemmen ansluter sig till Tjänsten genom att registrera ett konto enligt Marktavlans
vid var tid gällande rutiner och villkor. När Medlemmen registrerar sitt konto bekräftar
denne att villkoren godtas och att Medlemmen uppfyller kraven för medlemskapet i
enlighet med dessa allmänna villkor.

Förutom vad som anges i dessa Villkor kan ytterligare villkor och bestämmelser
komma att gälla för Tjänsten. Medlemmen förbinder sig att uppmärksamma samt
iaktta sådana villkor och bestämmelser vid nyttjande av Tjänsten samt hålla sig
uppdaterad om och iaktta förändringar i dessa. Brott mot särskilda villkor och
bestämmelser för Tjänsten skall även anses utgöra brott mot tillkommande villkor.
Marktavlan tillåter inte betalningar beträffande olaglig verksamhet, eller verksamhet
som strider mot Marktavlans från var tid gällande policy. För det fall att Medlemmen
använder sig av Marktavlan för att betala eller ta emot betalning för denna typ av
varor/tjänster är detta att anse som brott mot dessa Villkor.

För att ingå avtal om Tjänsten måste Medlemmen vara minst 18 år gammal eller ha
målsmans godkännande.

Genom att ansluta till Tjänsten har Medlemmen frånsagt sig sin 14 dagars ångerrätt
som vanligen gäller för köp av tjänst på Internet. När annonsen läggs upp på
Marktavlan påbörjas Tjänsten omedelbart och Medlemmen har accepterat att
ångerrätten upphört.

2§ Beskrivning av Tjänsten

Marktavlan förmedlar schaktmassor, maskiner och tjänster inom mark och anläggning.
Syftet är att medlemmar ska kunna finna schaktmassor, maskiner och tjänster inom
mark och anläggning lokalt och på så sätt spara tid, pengar och miljö.

3§ Säkerhet

Utformning och förvaring av lösenord mm
Medlemmen är skyldig att följa Marktavlans vid var tid gällande rutiner och
säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord eller annan säkerhetsparameter.
Medlemmen förbinder sig att bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på
ett betryggande sätt, dvs så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Lösenordet är
personligt och får inte överlåtas eller användas av annan än Medlemmen.
Den emailadress till vilket medlemskapet är kopplat måste vara personligt.
Obehörigt nyttjande

Om Medlemmen underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt denna punkt § 3är
Medlemmen alltid ansvarig för skada som åsamkas Marktavlan som uppkommer till
följd av att annan obehörigen använder Medlemmens konto. Även om lösenord eller
annan säkerhetsparameter utformats enligt Marktavlans vid var tid gällande
säkerhetsinstruktioner är Medlemmen ansvarig för skada som åsamkats Marktavlan
som uppkommer till följd av att Medlems konto använts obehörigen, om Medlemmen;

a) Avslöjat för annan, eller
b) Genom oaktsamhet medverkat till att lösenordet kommit till annans
kännedom.

4§ Drift

Tjänsten tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Marktavlan
garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående
tid. Marktavlan skall alltid ges möjlighet att rätta brist i Tjänsten innan avtalsbrott
skall anses föreligga. Marktavlan har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska
specifikationer, system, öppettider mm såvitt avser Tjänsten. Marktavlan har vidare, i
rimlig omfattning, alltid rätt att stänga Tjänsten för exempelvis service och
uppgraderingar.

5§ Fel i Tjänsten

En Medlem som vill åberopa fel i Tjänsten skall underrätta Marktavlan härom inom
skälig tid efter det att han/hon märkt eller bort märka felet genom att skriftligen
kontakta Marktavlanvia e-post kundservice@marktavlan.se. Om inte Medlemmen gör
det, går rätten att åberopa felet förlorad. Reklamationen skall ange hur felet yttrar sig.

6§ Fel eller dröjsmål vid köp
Avtal om inköp av vara, tjänst eller annan nyttighet ingås mellan två Medlemmar som
agerar köpare respektive säljare. Marktavlan är inte part i denna relation och har inget
ansvar, vare sig gällande funktion, kvalitet, leverans eller annat, för de varor, tjänster
eller andra nyttigheter som Medlem betalar genom Tjänsten. Om Medlemmen (säljare
eller köpare) vill reklamera annan Medlems (säljare eller köpare) prestation, vara,
tjänst eller annat, skall Medlemmen således vända sig direkt till den andra
Medlemmen.

7§ Avgifter

Det är i dagsläget gratis för medlemmar att annonsera och ha tillgång till/se andras
annonser. Marktavlan förbehåller sig rätten att ta betalt av Medlem för användning av
Tjänsten. För det fall betalning av Tjänsten skall påbörjas kommer Medlemmen
informeras härom.

8§ Krav och kvittning

Medlemmen åtar sig att hålla Marktavlan skadeslös för belopp Marktavlan kan nödgas
betala till tredje man på grund av utnyttjande av Medlemmens Marktavlankonto, tex
genom ogiltig annons. Marktavlan har rätt att kvitta sådan fordran mot Medlemmens
fordran på Marktavlan. Sådan kvittning begränsar dock inte Marktavlans rätt att
begära skadestånd eller annan påföljd enligt lag.

9§ Avtalstid, uppsägning och spärrande av konto

Medlemmen ingår avtal med Marktavlan enligt dessa Villkor (”Avtalet”) genom att
ansluta sig till Tjänsten enligt § 1. Medlemmen har rätt att avsluta Marktavlankontot
med omedelbar verkan genom att via e-post kundservice@marktavlan.se kontakta
Marktavlan. När uppsägning kommit Marktavlan tillhanda skall Marktavlan utan
oskäligt dröjsmål avsluta Marktavlankontot.

Marktavlan har rätt att spärra Medlems Marktavlankonto med omedelbar verkan, om
a) Det kommer till Marktavlans kännedom eller Marktavlan annars har skälig
anledning att anta att Medlemmen använder eller kommer att använda
Marktavlankontot i strid med dessa Villkor och/eller gällande lag, författning eller
annan föreskrift,
b) Det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för
informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Medlemmens
Marktavlankonto kommer att missbrukas, och/eller
c) Det annars finns skälig anledning att anta att Medlemmens Marktavlankonto har
missbrukats eller kommer att missbrukas.
d) Marktavlan anser att annonsens innehåll inte är att anse som tillbörligt eller på
annat sätt olämpligt.

Marktavlan har, oavsett anledning, rätt att efter eget gottfinnande säga upp Avtalet
omgående efter det att uppsägning sänts per email till Medlemmen. Marktavlankontot
skall spärras vid Avtalets upphörande, om det inte redan spärrats, med stöd av en eller
fler av punkterna a)-c) ovan.

Sedan Avtalet upphört skall det alltjämt gälla i tillämpliga delar till dess parternas
samtliga mellanhavanden med anledning av Avtalet är slutligt reglerade.
Vid Avtalets upphörande skall Marktavlan utan oskäligt dröjsmål till Medlemmen
redovisa eventuella medel som hållits avskilda för Medlemmens räkning med avdrag
för eventuella avgifter.

10§ Behandling av personuppgifter

Marktavlan behandlar Medlemmens uppgifter i enlighet med PUL (1998:204).
Medlemmen skall till Marktavlan lämna de personuppgifter, adressuppgifter och andra
uppgifter somMarktavlanmå efterfråga. Medlemmen samtycker till att Marktavlan
eller av Marktavlan godkänd samarbetspartner behandlingar Medlemmens
personuppgifter i den mån det är nödvändigt för administrationen och fullgörandet av
Avtalet eller fullgörandet av skyldighet att lämna sådana uppgifter till behörig
myndighet. Medlemmen samtycker vidare till att personuppgifter behandlas i
marknadsföringssyfte, tex i syfte att kunna lämna information om vilka tjänster som
erbjuds av Marktavlaneller någon av Marktavlangodkänd samarbetspartner. Samtycket
omfattar överföring av personuppgifter till tredje land.

För det fall att Medlemmen registrerat sig i Tjänsten anonymt eller under falsk
identitet, och Marktavlan av säkerhetsskäl eller annat skäl har behov av att fastställa
Medlemmens verkliga identitet, skall Medlemmen medverka till detta genom att till
Marktavlanlämna de uppgifter om sig själv, eller om annan Medlem, som Marktavlan
efterfrågar. Medlemmen godkänner även att Marktavlan på detta sätt kan komma att
mottaga uppgifter om Medlemmen från annan Medlem.

Medlemmen kan när som helst återkalla ett samtycke att behandla personuppgifter
genom att via e-post kundservice@marktavlan.se kontakta Marktavlan. Medlemmen
är dock medveten om att sådant återkallande automatiskt medför uppsägning av
Marktavlankontot från Medlemmens sida enligt § 9ovan.

11§ Ansvar
Marktavlan ersätter Medlemmen endast för dennes styrkta och skäliga direkta
kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Marktavlans sida.
Medlemmen har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador
eller förluster, såsom tex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra
följdskador. För det fall ansvar skulle befinnas föreligga skall detta under alla
förhållanden vara begränsat till 1 500 kr per år.

Marktavlan har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Marktavlan kan visa
att skada som åsamkats Medlemmen beror på omständighet utanför Marktavlans
kontroll som Marktavlaninte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder
Marktavlans kontroll som skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller
också om underleverantör eller annan med vilken Marktavlan samarbetar förhindras
att fullgöra sina åtaganden på grund av sådan omständighet som härvid avses.
Ovanstående begränsning gäller inte för det fall Marktavlangenom grov vårdslöshet
orsakat skadan.

Marktavlan svarar inte för skada som orsakats av fel i det allmänna telefonnätet eller
teknisk utrustning som inte tillhör Marktavlan.

Medlemmen skall hålla Marktavlan skadeslös vid eventuella krav från tredje man
gentemot Marktavlan till följd av Medlems användning av Tjänsten i strid med dessa
Villkor och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift.

12§ Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör
Marktavlan eller tredje man med vilken Marktavlan samarbetar, och får inte nyttjas av
Medlemmen utöver vad som krävs för Tjänstens nyttjande enligt gällande Villkor.
Otillåten användning medför ersättningsskyldighet.

13§ Medlems annonsinnehåll

Medlem garanterar att denne innehar nödvändiga rättigheter till det innehåll som
skapas/läggs upp på websidan, som tex bilder, filmer och annonstext. Genom att lägga
upp innehåll i annons ges Marktavlan en oinskränkt rätt att tex bearbeta,
formatanpassa, lagra eller kopiera innehållet och göra det tillgängligt för allmänheten
oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella
samarbetspartners. Marktavlan får även använda innehållet i marknadsföringssyfte.
Marktavlans rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats. Medlem efterger
härmed alla krav på ersättning från Marktavlan för Marktavlansanvändning av
innehållet. Medlem garanterar även att direktlänkning till aktiva web-kameror eller av
bildmaterial från säkerhets- eller övervakningskameror inte används.

All marknadsföring skall ske i enlighet med Marknadsföringslagen (2008:486) och
således stämma överens med god marknadsföringssed.

Medlems annons får ej innehålla politiska budskap, erbjudande av tjänster utanför
branschen som Marktavlan vänder sig till, pornografi, stötande kränkande
inlägg/budskap, konkurrerande text, reklam och direkt marknadsföring, olagliga varor
eller tjänster som är förbjudna att sälja enligt svensk lag, information om person/annan
person, piratkopior och förfalskningar, eller andra varor och tjänster som inte är i
enlighet med Marktavlans syfte.

Medlems annons skall vara utformad i enlighet med instruktioner på sidan och vara
skriven på svenska, danska, norska eller engelska. Varje annons publiceras under 30
dagar för det fall den inte förlängs av Medlemmen.

14§ Meddelanden
Skriftliga meddelanden från Marktavlan till Medlemmen sänds per email. Meddelande
som på så sätt har sänts till Medlemmen skall anses ha kommit Medlemmen tillhanda
senast påföljande dag.

15§ Överlåtelse

Marktavlankontot är personligt och Medlemmen äger inte rätt att överlåta rättigheter
eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan utan Marktavlans skriftliga
godkännande. Marktavlan äger rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och
skyldigheter enligt dessa Villkor till annan part utan samtycke från Medlemmen.

16§ Tillägg och ändringar
Marktavlan har rätt att från tid till annan göra tillägg och ändringar i dessa Villkor.
Medlemmen skall underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast fjorton (14)
dagar före ikraftträdandet. Medlem som inte accepterar aviserade ändringar eller
tillägg har rätt att säga upp dessa Villkor på sätt som anges i § 9. Marktavlan har alltid
rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inklusive prisändring) som föranleds
av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

17§ Tvist och lagval
Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Villkor, som inte kan lösas efter
förhandling mellan parterna, skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Dessa Villkor gäller från och med 2017-01- 20 och tills vidare.
Copyright 2017 Marktavlan i Sverige AB